ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමණාකාරීත්වය

සාමාන්‍යාධිකාරි
ඉංජි. කේ.එල්.එස්. සහබන්දු
BSc.Eng.(Hons), PG Dip.(Hyd.), MSc.(Struct.Eng.)
C.Eng., MIE(SL), MICE(London), M Cons E(SL), MSSE(SL)
ටෙලි :    +94 11 2668803
ෆැක්ස්   : +94112687369
විද්‍යුත් තැපෑල : gm@cecbsl.com, sahabandukls@gmail,com
ආයතනික අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි (උපදේශක)
ඉංජි. ටි.ඩි. වික්‍රමරත්න
BSc.Eng.(Hons), M.Eng.(Hydrology),
C.Eng., MICE(London), FIE(SL)
ටෙලි :  +94112668866
ෆැක්ස් : +9411268369
විද්‍යුත් තැපෑල : agmcc@cecbsl.com
ආයතනික අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි (ඉදිකිරීම්) / අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි (ජාත්‍යන්තර)
ඉංජි. ඒ. ගල්කැටිය
BSc.Eng., C.Eng., MIE(SL)
ටෙලි : +94112668805
ෆැක්ස් : +94112687369,+94112687487
විද්‍යුත් තැපෑල : agalketiya@yahoo.com