අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

 
සභාපති
ඉංජි. ජි.ඩි.ඒ. පියතිලක 
BSc.Eng., PG Dip.(Const.Mgt.),  PG Dip.(Port & Coastal) Norway,
C.Eng.,MIE(SL),MASCE
ටෙලි :   +94 11 2687487
ෆැක්ස් :  +94 11 2687487
විද්‍යුත් තැපෑල : chairman@cecbsl.com
ක්‍රියාකාරි අධ්‍යක්ෂක
දේශබන්දු එම්.ආර්.ජි. රනතුංග මහතා
LL.B (Sri Lanka), Attorney-at-Law.
ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්, වැඩ බලන මහෙස්ත්‍රාත්.
ටෙලි : +94 11 2678087
ෆැක්ස් : +94112687369
විද්‍යුත් තැපෑල : mrgranathunga@yahoo.com
අධ්‍යක්ෂක
ඉංජි. නිහාල් රූපසිංහ 
BSc.Eng.(Hons),PG Dip.(Hydropower)Norway
C.Eng.,MIE (SL), MICE (London), Licd. Surveyor
ටෙලි : +94 11 2676844, 2320639
විද්‍යුත් තැපෑල : nrupasinghe.cecb@yahoo.com
අධ්‍යක්ෂක
ඉංජි. ඩී. විජේසිරිවර්ධන
FCA (SL), Chartered Accountant,
BSc Management Sp. (USJP),
FMAAT (SL), APFDA (SL), DA
ටෙල : +94 11 2437348, +94 11 2327595,
ෆැක්ස් : +94112337385,
විද්‍යුත් තැපෑල : tdharma@sltnet.lk
අධ්‍යක්ෂක

ඉංජි. ඩී. විජේසිරිවර්ධන
B.Sc. Biological Sciences Hons (UoC)
Master of Sociology (UoK),
PGD Development Studies (UoC)
PGD Business Studies (UoC),
Public Administration Studies (SLIDA)
ටෙල : +94 11 2484525,
ෆැක්ස් : +94 11 2484952,
විද්‍යුත් තැපෑල : dwsiriwardane1212@gmail.com,

අධ්‍යක්ෂක
ඉංජි. එස්.පී.පී. නානායක්කාර
BSc.Eng., C.Eng., MICE(London), MIE(SL)
ටෙලි : +94112668862
ෆැක්ස් : +94112680879
විද්‍යුත් තැපෑල : sppnanayakkara@yahoo.com