අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

 
සභාපති
ඉංජි. ජි.ඩි.ඒ. පියතිලක 
BSc.Eng., PG Dip.(Const.Mgt.),  PG Dip.(Port & Coastal) Norway,
C.Eng.,MIE(SL),MASCE
ටෙලි :   +94 11 2687487
ෆැක්ස් :  +94 11 2687487
විද්‍යුත් තැපෑල : chairman@cecbsl.com
ක්‍රියාකාරි අධ්‍යක්ෂක
දේශබන්දු එම්.ආර්.ජි. රනතුංග මහතා
LL.B (Sri Lanka), Attorney-at-Law.
ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්, වැඩ බලන මහෙස්ත්‍රාත්.
ටෙලි : +94 11 2678087
ෆැක්ස් : +94112687369
විද්‍යුත් තැපෑල : mrgranathunga@yahoo.com
අධ්‍යක්ෂක
ඉංජි. නිහාල් රූපසිංහ 
BSc.Eng.(Hons),PG Dip.(Hydropower)Norway
C.Eng.,MIE (SL), MICE (London), Licd. Surveyor
ටෙලි : +94 11 2676844, 2320639
විද්‍යුත් තැපෑල : nrupasinghe.cecb@yahoo.com
අධ්‍යක්ෂක
ඉංජි. එච්.බි. ජයසේකර
BSc.(Eng.),
C.Eng., MICE(UK), FIE(SL)
ටෙලි : +94 11 2713522, 8334710
විද්‍යුත් තැපෑල : luckyhb14@gmail.com
අධ්‍යක්ෂක
එස්.එම්.එන්.එල්. සේනානායක මහතා
B.Sc., Dip. Mgt., FCA
ටෙලි : +94 11 2541689, 2320639
විද්‍යුත් තැපෑල : tudorv@sltnet.lk
අධ්‍යක්ෂක
පි.බි.එස්.සි. නෝනිස් මහතා
B.Sc.(Business Admin) SP.Hons
Master of Public Administration, Australia
LICA
Reprentative of the Treasary
ටෙලි : +94 11 2484231, 2484991
විද්‍යුත් තැපෑල : nonisbc@pdf.treasury.gov.lk, nonisbc@gmail.com
අධ්‍යක්ෂක
ඉංජි. එස්.පී.පී. නානායක්කාර
BSc.Eng., C.Eng., MICE(London), MIE(SL)
ටෙලි : +94112668862
ෆැක්ස් : +94112680879
විද්‍යුත් තැපෑල : sppnanayakkara@yahoo.com