පුවත් සහ සිදුවීම්



  • ජාතික කෞතුකාගාරය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රධානය කල විශිෂ්ටතා තිලිණය

  • Pulpit Rock Moustiers Sainte Marie # Pulpit Rock Moustiers Sainte Marie #
  • 2017 නව වසර සභාපතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් සැමරූ අවස්ථාව

  • Pulpit Rock Moustiers Sainte Marie #
  • කාර්යාංශය සහ සේවාදායකයා අතර ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේ අවස්ථාවක්

  • Pulpit Rock Moustiers Sainte Marie #
  • කාර්යාංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචනය සඳහා අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා පසුගියදා අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණීමේ අවස්ථාව


  • කළු ගඟ ජලාශයේ ප්‍රධාන වේල්ලේ ඉදිකිරීම ප්‍රගතිය - අගෝස්තු 2016

  • බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ් ජලවිදුලි ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය කාර්යාංශයේ සභාපතිතුමාගේ නිරීක්ෂණයට - ජූලි 2016