වාස්තු විද්‍යා සේවාවන්


වාස්තු විද්‍යාවේ වරලත් වෘත්තිකයින් විශාල සංඛ්‍යාවක් සේවය කරන, විශාලතම ප්‍රකට රාජ්‍ය වාස්තු විද්‍යා අංශයක් ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ එකම ආයතනය ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශයයි. ගුණාත්මක නිපැයුම් කලට වේලාවට බෙදා හැරීම එහි මූලික නිපුණතාවයි. වෘත්තීය සේවාවන් බෙදා හැරීමේදී ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස අපි පරිසරයට, සේවාදායිකයින්ගේ විවිධ සංස්කෘතීන්ට, ආගම්වලට හා සිරිත් විරිත්වලට ගෞරවය හා ප්‍රතිචාර දක්වන්නෙමු. අපි අපේ සියළු කාර්යයන්හිදී ශිල්පීය තාක්ෂණයේ පවත්නා තත්වය සවිඥානකව පිළිගන්නා අතර පරිසරයේ සමතුලිතතාව ආරක්ෂා කිරීමේ පරිසර හිතකාමින් ලෙස කටයුතු කිරීමට උත්සාහ ගනිමු.

තනි තනි නිවාස ව්‍යාපෘතිවල සිට මහා පරිමාණෙය් සංවර්ධන වැඩ සඳහා දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් වූ අති විශාල අනුග්‍රාහක පිරිසකට අපි අපේ වාස්තු විද්‍යාත්මක සේවාවන් සපයන්නෙමු. කලට වේලාවට අපේ ව්‍යාපෘති බාර දීම සඳහා අපට සහාය වන කාර්යශූර සැලසුම් ශිල්පීන්ගේ කණ්ඩායමක් අප සතුව ඇත. අපේ වෘත්තිකයන්ගේ කණ්ඩායම එක්ව පහත සඳහන් වාස්තු විද්‍යාත්මක සේවාවන් සපයනු ලැෙබ්.


• උපදේශන සේවාව, ගොඩනැගිලි ව්‍යාපෘතිවල සැලසුම් හා ඉදිකිරීම් සේවා
• නිවාස හා නිවාස සංවර්ධනය
• නගර හා ග්‍රාම සැලසුම්කරණය සහ ගෘහ නිර්මාණ හා සැලසුම්කරණය
• ගොඩනැගිලි තුල සැරසිලි හා සැලසුම්/භූ දර්ශන සැකසීම
• ක්‍රීඩා මණ්ඩප/ක්‍රීඩාංගන සහ අදාල යටිතල පහසුකම් සැලසුම් කිරීම
• වෙළඳ පොළවල් සහ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සඳහා විශේෂිත වූ වාස්තු විද්‍යාත්මක ව්‍යාපෘති
• රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ගොඩනැගිලි
• ප්‍රධාන සැලසුම් සකස් කිරීම, විවිධ වර්ගයේ ආරෝග්‍යශාලා සැලසුම් කිරීම, ආරෝග්‍යශාලාවල විශේෂිත වාස්තු විද්‍යාත්මක සැලසුම් කිරීම. (ශල්‍යාගාර , දැඩි සත්කාර ඒකක, බාහිර රෝගී අංශ, හදිසි අනතුරු සේවා අංශ ආදිය)