ගොඩනැගිලි


ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ දී සාදා නිමාකර භාරදීමේ සේවා මූලධර්මය මත සැලසුම් හා උපදේශක කාර්යයේදී ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය ප්‍රමුකස්ථානයක් ගනී.

මේ දක්වා ලබාගෙන ඇති ඉදිකිරීම් වැඩ, බහුමහල් ගොඩනැගිලි හා ආයෝජන මණ්ඩලයේ කර්මාන්තශාලා වර්ගයේ ගොඩනැගිලි දක්වාවූ පරාසයකට ද පරිපූර්ණ නාගරික ප්‍රදේශවලට සුදුසු පරිදි ද අතිප්‍රමුක කෘෂිකාර්මික ප්‍රදේශවලට ද විහිදී ඇත.

වාස්තු විද්‍යාත්මකව ගොඩනැගුණු ඉපැරණි ගොඩනැගිලි පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා යලි ගොඩනැගීම අප කාර්යාංශය විසින් මෑත කාලයේදි ආරම්භ කරන ලද ව්‍යාපෘතිවේ.

කාර්යාංශය බොහෝදුරට බලාපොරොත්තු වන්නේ ස්වකීය කාර්යය මණ්ඩලයේ ප්‍රවීනතාවයයි. කෙසේ වුවත් විශේෂ තත්වවලදී හා විශේෂ ව්‍යාපෘතිවලදී පිළිගත්, ශක්තිමත් වාස්තු විද්‍යාත්මක ශිල්පි කණ්ඩායම්වල උපදෙස් ලබා ගනී.