විද්යුත් සහ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු සේවා


පහත සඳහන් විදුලි උපදේශක සේවාවන් අප විසින් සපයනු ලැබේ.

• ජල විදුලි උත්පාදනය
• විදුලි සම්ප්‍රේෂණ සහ බෙදා හැරීම
• ඉහල වෝල්ටීයතාවයෙන් යුතු බලශක්ති පද්ධති සම්පාදනය
• පොරොත්තු බලශක්ති පද්ධති සම්පාදනය
• අඩු වෝල්ටීයතාවයකින් යුතු පද්ධති බෙදා හැරීම
• අකුණු ආරක්ෂණ පද්ධති
• පිවිසුම් පාලන සහ නවතන පාලක පද්ධති
• ආරක්ෂිත ප්‍රවීක්ෂණ පද්ධති
• ශබ්ද විකාශන ක්‍රම සහ අනෙකුත් ධ්වනි පද්ධති
• දුරකථන සහ දත්ත රැහැන් පද්ධති
පහත සඳහන් කාර්මික උපදේශක සේවාවන් අප විසින් සපයනු ලැබේ.
• වායු සමීකරණ සහ සංවාහක පද්ධති
• ශිත කාමර සහ මෘතශරීරාගාර ශීතක
• ගිනි ආරක්ෂණ පද්ධති
• ගිනි අභීක්ෂණ පද්ධති
• හදිසි හදිසි පිටවීමේ දොරටු
• දාහ්‍ය වායු අභීක්ෂණ පද්ධති
• වෛද්‍ය විද්‍යාවට අදාල වායුහල් පද්ධති
• ගෑස් සහ විශේෂිත වායුහල් පද්ධති
• ගොඩනැගිලි කලමනාකරණ පද්ධති
• ආරෝහක පද්ධති
• මොඩියුල ශලය්‍යාගාර
• ජලවිදුලිබල යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා ජලයන්තික කටයුතු
• මලපවහන යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා කාර්මික කටයුතු
• ඖෂධ ගබඩා සහ විශාල වෙළඳසැල් සඳහා දැතිතල දිවවුම් පද්ධති
• පරීක්ෂණාගාර දුම්කූඩුව සහ ක්ෂුදජීවී ආරක්ෂණ කැබිනෙට්ටුව
• මුළුතැන්ගේ උපකරණ