ඉංජිනේරු ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂණ


පරීක්‍ෂණ පහසුකම් පහත සඳහන් පරාසයක පිහිටා ඇත.

• පාංශු සහ සමූහ පරීක්‍ෂණ
• තියාක්‍ෂක සහ සම්පීඩන පරීක්‍ෂාව
• සෘජු විරූපණ සහ සම්පිණ්ඩන පරික්‍ෂාව
• තියාක්‍ෂණ පාෂාණ පරීක්‍ෂාව
• පාෂාණවල පත්‍යස්ථ මාපාංක පරීක්‍ෂාව
• සන්නායක තහඩු පරීක්‍ෂාව
• කොන්ක්‍රීට ඝණක නාෂක පරීක්‍ෂාව
• කොන්ක්‍රීට මිශ්‍ර සැලසුම් වාර්තාව
• අදාල ස්ථානයේදීම කොන්ක්‍රීට තත්‍ව තක්සේරුව
• ගල්තාර හර තැබීමේ පරීක්‍ෂාව
• ස්ථාවරත්‍වය ගලායෑමේ පරීක්‍ෂාව
• කම්පන සහ ශබ්ද පරීක්‍ෂාව
• ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය රසායනික පරීක්‍ෂාව
• ජලයේ තත්‍ව පරීක්‍ෂාව
• කාර්මික නිලධාරීන් පුහුණුව
• කාර්මික පර්යේෂණ සඳහා සුභසාධනය