රෝහල්

රෝහල් සංවර්ධන අංශය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉංජිනේරු ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් උපදේශන සේවා ලබා දෙන්නා ලෙස කටයුතු කරයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සතු ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසංස්කරණය හා වැඩි දියුණු කිරීමත්, බහුමහල් ගොඩනැගිලි සංකීර්ණ ඉදිකිරීමත්, පවතින සැලසුම්වලට අනුව යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීමත් කරන අතර 1990 සිට මේ දක්වා කාර්යාංශය මගින් පහත සඳහන් කරුණු සඳහා උපදේශක සේවා සැපයේ.

• ඉදිකිරීම් සඳහා උපදෙස්දීම
• පිඹුරුපත් සකස් කිරීම
• ප්‍රධාන සැලසුම් සකස් කිරීම
• ජලාපවහන පද්ධති යන්ත්‍ර පුනරුත්ථාපනය කිරීම
• ගොඩනැගිලි සංකීර්ණ සැලසුම් කිරීම
• ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම


සේවාදායකයාගේ ආයෝජනයට සරිලන පරිදි ඉලක්ක ගත කාලසීමාවක් තුල සේවාදායකයින්ට උපරිම වාසි ලැබෙන පරිදි උපරිමයෙන් කටයුතු කිරීමට රාජ්‍ය සංවිධානයක් ලෙස කාර්යාංශය කැප වී සිටී.

රජයේ බහුමහල් නව රෝහල් ගොඩනැගිලි සහ රෝහල් නඩත්තු කිරීමේ ව්‍යාපෘති සඳහා නිරූපිත කාලයේදී , ඇස්තෙම්න්තු කරන ලද අයවැයක් අනුව උපදේශක සේවා ලබා දෙමින් වෛද්‍යවරුන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සමඟ සාමුහිකව වගකීමෙන් හා විනයානුකූලව ක්‍රමික ස්වභාවයකින් වැඩ කටයුතු කරමින්, ඒවායේ ප්‍රමිතීන් ආරක්‍ෂා කර ගැනීමට ද උත්සාහ ගැනේ.