තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය


තොරතුරු තාක්ෂණ විසඳුම් සඳහා ඇති එකම රාජ්‍ය සංස්ථා ප්‍රතිපාදකයා වන්නේ ඉ.කා.පි.ම.උ. කාර්යාංශයට අයත් තොරතුරු හා තාක්ෂණ අංශයයි.

අවුරුදු 30 ක පලපුරුද්ද අපගේ සේවාවේ තත්‍වය සහ ප්‍රමිතිය ඉහල නැංවීමට ඉවහල් වී ඇත. ලෝකයේ පිලිගත් ප්‍රමුඛ පෙලේ සපයන්නන් සමඟ දිගුකාලීන සම්බන්‍ධතාවය නිසා විශිෂ්ට සහ තරඟකාරී විසඳුම් ලබා දීමට අපට හැකිවී ඇත.

පහ සඳහන් වන්නේ අප සතු විසඳුම් හා යෝජනාවේ.
 
• තොරතුරු තාක්‍ෂණ ඉංජිනේරු උපදේශණය
• මෘදුකාංග සහ ජාල සංවර්ධනය (විද්යුත් වානිජ්‍ය ගනුදෙනු සදහා විසඳුම්)
• දත්ත සහ ස්වර සන්නිවේදන ජාල (තඹ, තන්තු සහ නිස්තර)
• ප්‍රධාන සහ අවශේෂ පරිගනක සඳහා විසඳුම්
• තොරතුරු තාක්‍ෂණය මගින් පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය
• ශබ්ද විකාශන ක්‍රම සහ අනෙකුත් ධ්වනි පද්ධති
• ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්ටි ප්‍රදර්ශන ජාල පද්ධතිය
• ආරක්‍ෂිත ප්‍රවීක්‍ෂණ ජාල පද්ධති
• බහු මාධ්‍ය විසඳුම්