වරාය සහ වෙරළ සංරක්ෂණය


ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය පසුගිය දශක දෙක තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ සහ විදේශීයව මේ අංශයෙන් අත්දැකීම් හිමිකර ගෙන ඇත.

සුදුසුකම් ලත් අත්දැකීම් ඇති ඉංජිනේරු සංඛ්‍යාවක් සහිතව ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය වරාය හා වෙරළාශ්‍රිත කාර්යයන් පිළිබඳව වෙන් වූ ඒකක දෙකක් නඩත්තු කරයි.

මාලදිවයන් ජනරජයේ වරාය පහක ඉදිකිරීම් සඳහා උපදේශන සේවා සැපයීම, ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශයට අනික් ජාත්‍යාන්තර රටවල උපදේශකයින් සමඟ තරඟකාරී ලෙස ලංසු තැබීමේ ක්‍රියාවලිය හිමි කර ගැනීමට හොඳ අවස්ථාවක් විය.

ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා නාවික හා වෙරළ සංරක්‍ෂිත දෙපාර්තෙම්න්තුව යන රාජ්‍ය ආයතන සමඟ අනුබද්ධව උපදේශන සේවා සපයයි.

අපගේ උපදේශන සේවා පහත සඳහන් වේ

• වරාය / වරාය සැලසුම්කරණය හා සැලසුම් කිරීම
• දියකඩන, රැකුම් බැමි, මුහුදු බැමි සැලසුම් කිරීම
• වේදිකා බැමි, මුහුදු බැමි, ජැටි සැලසුම් කිරීම
• වෙරළාශ්‍රිත ආකෘති සඳහා සංඛ්‍යාත්මක ආදර්ශක විශ්ලේෂණය
• භෞතික ආදර්ශක විශ්ලේෂණය සම්බන්‍ධිකරණය හා වෙරළාශ්‍රිත ආකෘති සඳහා ආගාධිමිතික සමීක්‍ෂණ කිරීම
• ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සහ අධීක්‍ෂණය