ප්‍රමාණ සමීක්‍ෂණය


ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ, ඉදිකිරීම් පිරිවැය පිළිබඳ උපදේශන සේවා, ප්‍රමාණ පරීක්‍ෂණ, ප්‍රතිසම්පාදන සැලසුම් යන පුළුල් පරාසයක විහිදුණු තරඟකාරී සේවාවන් සඳහා ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශයේ කොන්ත්‍රාත් සහ ප්‍රමාණ සමීක්‍ෂණ අංශයේ සහාය ලබා දෙයි.

• ප්‍රතිසම්පාදන සැලසුම්
• පූර්ව-කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණය
• වැය සම්පාදනය
• ඇස්තෙම්න්තු කිරීම හා ටෙන්ඩර් කිරීම
• මුදල් සංසරණය පිළිබඳ පූර්ව කථනය
• Post Contract Administration
• පිරිවැය පාලනය
• අවසන් ගිණුම්
• වැය විශ්ලේෂණය
• අයිතිවාසිකම් කළමනාකරණය