මාර්ග හා අධිවේගීමාර්ග


මහාමාර්ග ඉදිකිරීමෙහිලා එකින් එක සංකීර්ණ වූ තාක්‍ෂණික අභියෝගවලට මුහුණපා අප්‍රමාණ වූ ආශ්චර්යමත් නවීන ඉංජිනේරු ප්‍රවීණතාව, අසහාය සැලසුම් හා චිරස්ථිත මගින් ඉහල තලයේ සේවාවන් ලබාදෙන ලදී. මේ අතර දේශීය හා විදේශීය ප්‍රතිරූපයන්ගේ සහයෝගයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අපගේ අගනා ඉංජිනේරු සේවාව ලබා දෙන ලදී.

• අභියෝගාත්මක සිවිල් ඉංජිනේරු ව්‍යාපෘති සඳහා නිර්මාණාත්මක ඉංජිනේරුවන් ලබාදීම
• සාක්‍යතා අධ්‍යනය, සමාජ ආර්ථික ඇගයීම්, පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුව ව්‍යාපෘති තක්සේරු වාර්තා සැකසීම
• භූ තාක්‍ෂණික මිනුම්, භෞතික සහ ජල විද්‍යාත්මක හැදෑරීම්
• අධිවේගී මාර්ග සැලසුම් සහ ඉදිකිරීම්, මැනුම් කටයුතු සඳහා විශේෂඥයන්