ව්‍යුහ සැලසුම්


කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපාරයට උපදේශනය ලබා දීමෙන් ඉංජිනේරු කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශයට දේශීය ප්‍රතිරූපයක් ගෝඩ නගා ගැනීමට හැකි විය. එමගින් වයුහාත්මක හා භූ තාක්‍ෂණික ඉංජිනේරු විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ නවතම තාක්‍ෂණය හෙලිදරව් කිරීමට ඉංජිනේරුවන්ගේ ඉහල පෙළඹවීමක් ඇති විය. එමෙන්ම මහවැලි ව්‍යාපෘතිය නිමවීමත් සමඟම ඉදිකිරීම් කර්මාන්තවල වයුහාත්මක ඉංජිනේරු විද්‍යා සැලසුම් (CECB) සම්බන්ධෙයන් අවශ්‍ය දේ ලබා දීම සඳහා නානා කෘත සේවාවන් සැපයීමට කාර්යාංශයට ඉල්ලුමක් ඇතිවිය.

1980 අවසාන භාගයේදී වයුහාත්මක සැලසුම් එකකයේ නව්‍යකරණයන් සමඟ කවච වර්ගයේ ආකෘති නිර්මාණය කිරීමට යොමුවිය විය. සැලසුම් නිර්මාණ ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ නිපුණතාව ප්‍රදර්ශණය කිරීමට මහවැලි මහාසෑයේ ඉඳිකිරීම් ආරම්භ කිරීම හොඳ අවස්ථාවක් විය. අපේ සේවාදායකයින්ට අවශ්‍ය දේ සම්පූර්ණ කර දීම සඳහා භූමියේ පැතිරීම සීමාවු අවස්ථාවල අපි ගුවන්තලයේ සීමා සෙවීමටද පටන් ගැනිණි. කොළඹ නගරයේ හදවත බඳු වු ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකු ගොඩනැගිල්ල මහල් 14 කින් හා මීටර් 14 ක් ගැඹුරට කැනීමෙන් කරන ලද බිම් මහල් 3කින් යුක්ත ව, සාර්ථකව නිම කර ඇත. දේශීය උපදේශකවරුන් මගින් ඔවුන්ගේම උපදෙස් මත බහු මහල් ගොඩනැගිලි කිහිපයක් සැලසුම් කිරීමෙහිලා නව පිටුවක් පෙරලීමට කාර්යාංශය සමත්වී සිටී.

21 වන සියවසට ගැලෙපන පරිදි නව තාක්‍ෂණ දැනුම පිළිබඳ දියුණු තත්‍වයක සිටිමින්, ඉදිරි පරම්පරාව සඳහා පරිසරය ආරක්‍ෂා කර ගැනීමට නිර්මාණ සැලසුම් පිළිබඳ ශිල්පීය උපදේශන සේවාවන් ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය හැකියාව ලබා ගනිමින් උස් ගොඩනැගිලි සහ යෝධ ආකෘති සැලසුම් සංවර්ධනය කිරීම මගින් අපේ මව්බිම ආසියාවේ ආශ්චර්යය බවට පත් කිරීමටද කාර්යාංශය සම්බන්‍ධ වී සිටී

• නේවාසික / වානිජ / පොදු / කර්මාන්තශාලා ගොඩනැගිලි
• පහළ මට්ටමේ උස් ගොඩනැගිලි
• මධ්‍යම මට්ටමේ උස් ගොඩනැගිලි
• ඉහළ මට්ටමේ උස් ගොඩනැගිලි
• ආරක්‍ෂක ගොඩනැගිලි
• උස් ජලකුළුණු සහ ජලය
• ශක්තිමත් ආකෘති
• සංනිවේදන කුළුණු
• භූගත ආකෘති
• පිහිනුම් තටාක
• ස්මාරක යනාදිය