ජලසම්පත් සංවර්ධනය


ජල සම්පත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ද ඉංජිනේරු කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය බහුවිධි නිපුනතාවයන්ගෙන් සපිරි ඉංජිනේරු උපදේශක සේවාවන් සපයන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ මහා පරිමාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් එය ප්‍රමුකස්ථානය ගන්නා ලදී.

1973-1977
කන්දකඩු යෝජනා ක්‍රමය , කොත්මලේ ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය සහ මාදුරු ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ සමීක්‍ෂණ කටයුතු කිරීම.

1977-1988
කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන වැඩ සටහන ක්‍රියාවට නැංවීමේ මූලික ආයතනය ලෙස ඉංජිනේරු කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය සේවා සපයන ලදී. මාදුරු ඔය, කොත්මලේ, වික්ටෝරියා, රන්දෙනිගල, රන්ටැබේ යන ප්‍රධාන යෝජනා ක්‍රම මගින් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන වැඩි කිරීම සහ ජලවිදුලිබල උත්පාදනය කිරීමෙහි ප්‍රධාන අපේකෂාවන් විය.

මෙම බහු මිලියන යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය, අන්තර්ජාතික උපදේශකවරුන් සමඟ හවුල් වී සේවාවන් සපයන ලදී.

විදේශික උපදේශකවරුන්

එක්සත් රාජධානියේ

• සර් විලියම් හැල්ක්‍රෝ සහ හවුල්කරුවන්
• Messrs කෙනඩි සහ ඩොන්කින්
• සර් ඇලෙක්සැන්ඩර් ගිබ්ස් සහ හවුල්කරුවන්
• ජර්මනියේ Salzgitter, Consult GmBH සහ Hydrotechnik Gmb
• ස්විස්ටර්ලන්තයේ Electrowatt Engineering Services Ltd.

ජාත්‍යාන්තර සමාගම් හවුල් වීම නිසා ඉන්ජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශයේ ශක්තිමත් ඉංජිනේරු අංශයේ නිපුණතා හා ප්‍රවීණතා සංවර්ධනය කර ගන්නා ලදී.
ප්‍රධාන ජලවිදුලි සහ වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතිවලට සම්බන්‍ධ සියළුම ව්‍යාපෘතිවල යටිතල පහසුකම්වලට ආදළ සැලසුම් කිරීම්, අධීක්‍ෂණය පිළිබඳ වගකීම ද කාර්යාංශය දරන ලදී.

මැණික් ගඟ හැරවීමේ ව්‍යාපෘතිය, උමා ඔය බහු කාර්යය ව්‍යාපෘතිය, යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සහ කළු ගඟ ජලාශ ව්‍යාපෘතීන් ගේ ස්වාභාවය පිළිබඳව පුළුල් වශයෙන් අධ්‍යයනය කිරීම.

වර්තමානෙය්
ජල සම්පත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම හා සම්පාදනය කිරීම පිළිබඳ ඉහල සම්මානයට පාත්‍රව දිගුකාලීන වාර්තාවක් ඇත.

ඉහළ කොත්මලේ ජලවිදුලි බල ව්‍යාපෘතිය, මොරගොල්ල ජලවිදුලබල ව්‍යාපෘතියේ සක්‍යතාව අධ්‍යයනය, දැදුරු ඔය සුළු පරිමානයේ ජලවිදුලිබල ව්‍යාපෘතිය සහ බස්නාගොඩ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය කරෙගන යාම, ජල සම්පත් සංවර්ධන කේතය පවත්වාගෙන යාමේ කාර්යාංශෙය් ප්‍රධාන භූමිකාව සහතික කරන්නක් වෙයි.

අප දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ සීමාවෙන් ඹබ්බෙහි වූ නැගෙනහිර අප්‍රිකානු රටවලට පවා උපදේශන සේවාවන් සැපයීමටද ඉදිරිපත් වී ඇත. (රුවන්ඩා, මලාවි, ටැන්සානිය, උගන්ඩා)