ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන


ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය 1980 මැද භාගෙය් සිට අද දක්වා, සුදුසුකම් ලත්, අත්දැකීම් ඇති ශ්‍රම බලකායක් සමඟ මෙරට ජල සැපයුම් හා ජලාපවහනය පිළිබඳ කටයුතුවලදී, සේවාවන් සපයයි. ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන ඒකකය කාර්යක්‍ෂම ලෙස පහත සඳහන් කාර්යයන් සඳහා සැලසුම්, උපදේශනය හා අධීක්‍ෂණ ක්‍රියාවලියේ යෙදේ.

• ඝන අපද්‍රව්‍ය සහ අපත ජලය ප්‍රතිකාරක යන්ත්‍රෝපකරණ (ස්වායු හා නිර්වායු කාර්යාවලිය)
• ජලනල වැඩ (ජල සම්පාදනය, ඝන අපද්‍රව්‍ය හා අපත ජලය බැහැර කිරීම, වැසි ජලය ඵලදායි ලෙස යොදාගැනීම)
• ජලය බෙදාහැරීමේ ජාල වැඩි දියුණු කිරීම
• ජල ගබඩා ටැංකි සහ භූගත ටැංකි
• ඝන ද්‍රව්‍ය අපත කළමනාකරණය
• විද්‍යාගාර රසායනික ද්‍රව්‍ය අපෙත් යාම කළමනාකරණය
• ජල පවිත්‍රකරණ ක්‍රම පිළිබඳ සැලසුම් කිරීම
• පිහිනුම් තටාක සැලසුම් කිරීම
• වැහි වතුර බැහැර කිරීමේ ක්‍රම