ඉදිකිරීම් සේවා

1990 දශකයේදි අපගේ සේවා "සැලසුම් හා ප්‍රසම්පාදනය කර ඉදිකිරීම්" ව්‍යාපෘතීන් වෙත ව්‍යාප්ත කරන ලදි. මෙම ක්ෂේත්‍රයේ අප අත්කරගත් සීඝ්‍ර වර්ධනයන් සමග මෙම කටයුතු සඳහාම විශේෂිත වු ඒකකයක අවශ්‍යතාව, අවධාරනය කරන ලද අතර, මේ සඳහාම කැප වු සම්පූර්ණයෙන්ම කාර්යාංශය සතු සමාගමක් ලෙස මධ්‍යම ඉංජිනේරු සේවා (පෞද්) සමාගම ස්ථාපිත කරන ලදි.

2016 වසරේ සිට සියළු ඉදිකිරීම් සේවා මෙම සමාගම මගින් සපයනු ලබයි.

Web : www.cesl.lk