උපදේශක සේවා

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා උපදේශක සේවා සැපයීම අපගේ සේවාවන් අතර මුල්තැන ගනී. මෙම ක්ෂේත්‍රයෙහි දශක හතරක් ඉක්මවූ අත්දැකීම් අපි ලබා ඇත්තෙමු.

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, සිවිල්, යාන්ත්‍රික හා විදුලි ඉංජිනේරු ශිල්පය, භූ විද්‍යා, ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ සහ තොරතුරු තාක්ෂණය අප විසින් සේවා සපයන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර අතර වේ.

අපගේ සේවාවන්, සංකල්පීය සැලසුම්, ශක්‍යතා අධය්‍යනය, විස්තරාත්මක ව්‍යුහ සැලසුම්, ලංසු පත්‍රිකා සකස් කිරීම හා ඇගයීම, ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණය වැනි ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයේ සියඵම අවස්ථාවන් ආවරනය කරයි.