ඉංජිනේරු ද්‍රවය පර්යේෂනාගාර සේවා

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ අත්‍යාවශ්‍ය සේවාව්ක් වන ඉංජිනේරු ද්‍රවය පරීක්ෂණ වාර්තා ලබාදීම සඳහා කැපවුනු අංගසම්පූර්ණ පරීක්ෂනාගාරයක් අප සතුය.

කොළඹ 05, ජාවත්ත පාරේ පහසුවෙන් ලගාවියහැකි ස්ථානයක පිහිටා ඇති අපගේ පරීක්ෂණාගාරය වෙතින් සියළු ඉංජිනේරු තැනුම් ද්‍රව්‍යයන්ට අදාල පරීක්ෂණ වාර්තා ලබාගත හැක.

මේ හැරුනු විට පාරිසරික බලපෑම් අගැයීම සඳහා අවශ්‍ය වන වායුගෝලයේ සංයුතිය සහ ශබ්ද මට්ටම වැනි පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ පහසුකම්ද අප සතුය.

වෙබ් අඩවිය : www.crdcecbsl.lk