ඉංජිනේරු මිනුම් කටයුතු

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණයේදි අත්‍යාවශ්‍යවන ඉංජිනේරු මිනුම් හා පිඹුරුපත් සැකසීම සඳහාම කැපවුනු විශේෂ ඒකකයක් අප සතුය.

විශාල ප්‍රදේශ ආවරනය වන මිනුම් කටයුතු කඩිනමින් නිමකිරිම සඳහා අවශ්‍යවන නවීන බිම් මිනුම් උපකරන මෙම ඒකකය සතුය.