පාරිසරික අගැයීම් සේවා

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යෝජනා, පාරිසරික සංරක්ෂණයට අදාල අනපනත් වලට අනුකූලවන පරීදි පාරිසරික බලපෑම් අගැයීමේ ක්‍රියාවලියකට බදුන්විය යුතුය.

මේ සඳහා අවශ්‍යවන පාරිසරික බලපෑම් අගැයීම් වාර්තා සකස් කිරීමේ සේවාව අප ලබා දෙන්නෙමු. දේශීය හා විදේශීය ව්‍යාපෘති රැසක පාරිසරික බලපෑම් අගැයීමේ වාර්තා අප විසින් නිමකොට ඇත්තෙමු.