භූ විද්‍යා පරීක්ෂණ සේවා

දේශීය හා විදේශීය ව්‍යාපෘති සඳහා භූ විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ උපදේශක සේවා සැපයීමෙහිලා දීර්ඝ කාලීන අත්දැකීම් අප සතුය. පසුගිය දශක හතර තුල දිවයිනේ ඉදි වු මහා පරිමාන ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති රැසකටම අප සේවා සපයා ඇත්තෙමු.

එමෙන්ම ශක්‍යතා අධ්‍යනයන්ට හෝ වෙනත් ඉදිකිරිම් කටයුතු වලට අදාල ඕනෑම පරීක්ෂණ කටයුත්තක්, කඩිනමින් ඉටුකරදීමේ හැකියාව ඇති නවීන උපකරන වලින් සමන්විත භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ඒකකයක් අප සතුය.