අතීතයෙන් බිඳක්

ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය 1973 අප්‍රේල් මස 10 වන දින සංස්ථාපිත කරන ලදි.

එවකට රජය විසින් සැලසුම් කරමින් තිබූ මහා පරිමාන ජල සම්පත් සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම සඳහා අවශ්‍ය උපදේශක සේවාවන් දේශීය වශයෙන් ලබාදීම අප ආයතනය පිහිටුවීමේ ආරම්භක අරමුණ විය. මාදුරුඔය, කොත්මලේ, සමනළ වැව වැනි විශාල ජලාශ යෝජනා ක්‍රම එවකට සැලසුම් මට්ටමේ පැවති අතර, ඒ සඳහා ඍජු දායකත්වය ලබාදීම අප වෙත පැවරිනි.

මහවැලි සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමය තිස් අවුරුදු සැලසුමක් ලෙස 1970 වසරේදී එලි දක්වන ලද අතර, 1978 වසරේදී එය සය අවුරුදු කඩිනම් සැලසුමක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරින.

ඒ යටතේ වික්ටෝරියා, කොත්මලේ, රන්දෙනිගල, රන්ටැඹේ හා මාදුරුඔය යන විශාල ජලාශ එකම කාල වකවානුවකදී ඉදිකොට නිම කිරීමට සැලසුම් කරන ලදි.

එම ව්‍යාපෘති වලට අවශ්‍ය වූ දේශීය ඉංජිනේරු සම්පත් සැපයීම, තවමත් ළදරු අවදියේ පැවති අප ආයතනය වෙත පැවරුනු අතර, අප එම කටයුතු සාර්ථකව නිම කරමින්, රජයෙත්, ව්‍යාපෘති සඳහා මුල්‍ය හා තාක්ෂණ දායකත්වය ලබාදුන් විදේශ රාජ්‍යයන්ගෙත් පැසසුම් ලබා ගැනීමට සමත්වූවෙමු.

කඩිනම් මහවැලි ව්‍යාපාරයේ නිමාවත් සමගම, අපගේ සේවාවන් වෙනත් ක්ෂේත්‍රයන් වලටද පුඵල් කිරීමේ අවශ්‍යතාව නිර්නය කරන ලද අතර ඒ අනුව පසුගිය දශක කිහිපය තුල අප ගොඩනැගිලි, මහාමාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග වැනි විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් දක්වා අපගේ සේවාවන් ව්‍යාප්ත කරන ලදි.

"නිර්මාණය කර ඉදිකිරීමේ" සහ "තනා නිමකර භාරදීමේ" පදනම යටතේද සේවා සැපයිය හැකිවන පරිදි කාර්යාංශයේ සේවාවන් 1995 වසරේදි තවදුරටත් පුළුල් කරන ලදි.

එහි තවත් අදියරක් ලෙස, විශේෂිත කාර්යයන් සඳහා වූ සීමිත වගකීම් සහිත සමාගම් ස්ථාපිත කිරීමේ බලතල 1998 දී කාර්යාංශය වෙත පවරන ලද අතර, 2003 වසරේදි ඉදිකිරීම් සේවා සැපයීම් සඳහාම වු අනුබද්ධිත සමාගමක් ලෙස මධ්‍යම ඉංජිනේරු සේවා (පුද්) සමාගම සංස්ථාපිත කරන ලදි.

2016 වසරේ සිට මෙම සමාගම මගින් සියලු ඉදිකිරිම් කටයුතු සිදුකරනු ලබයි.