ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමණාකාරීත්වය

සාමාන්‍යාධිකාරි
G.R.A.S. Gunathilake
BSc.Eng.(Hons), M.Sc.(Hydropower)Norway,
M.Sc.(Struct.)Srilanka, MIE(SL), C.Eng., MSSE(SL)
ටෙලි :  +94112668866
ෆැක්ස් : +94112687369
විද්‍යුත් තැපෑල : gm@cecbsl.com
ආයතනික අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි (ඉදිකිරීම්) / අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි (ජාත්‍යන්තර)
ඉංජි. ඒ. ගල්කැටිය
BSc.Eng., C.Eng., MIE(SL)
ටෙලි : +94112668805
ෆැක්ස් : +94112687369,+94112687487
විද්‍යුත් තැපෑල :agalketiya@yahoo.com