අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

 
සභාපති
ඉංජි. යූ.එස්. කරුණාරත්න මහතා
BSc.Eng.(Hons), C.Eng., FIE(SL), MConsE(SL), MSSE(SL), lntPE(SL)
ටෙලි :    +94 11 2668801
ෆැක්ස් :  +94 11 2687487
විද්‍යුත් තැපෑල : chairman@cecbsl.com
අධ්‍යක්‍ෂ 
ඉංජි. ඒ.ඩබ්. ගමගේ
B.Sc.Eng, PG Dip (Highway & Traffic Eng), C.Eng, MIESL, M Cons. E. (SL)
ටෙලි :    +94 77 7315209
විද්‍යුත් තැපෑල : anura.cea@gmail.com
අධ්‍යක්‍ෂ 
ඉංජි. බී.කේ.ආර්. බාලසූරිය මහතා
M.A.(Econ), B.Com.(Sp.Hons), CPFA
ටෙලි :    +94 11 2484603 Ext: 2304
විද්‍යුත් තැපෑල : ran.balasuriya@gmail.com
අධ්‍යක්‍ෂ 
ඉංජි. නලින් එස්. ද සිල්වා
BSc.Eng (Hons), CEng, MIESL, PMP, MIEEE(PES), MLABSE
ටෙලි :    +94 76 9102257
විද්‍යුත් තැපෑල : engineering.nalin@gmail.com