අපගේ දැක්ම

"ජාත්‍යන්තර තලයේ ඉංජිනේරු සේවා ආයතනයක් බවට පත්වීම" 


අපගේ මෙහෙවර


"මිනිස් සංහතියේ සුභසිද්ධිය සඳහා සම්පත් ප්‍රශස්ත අයුරින් යොදා ගන්නාවූද, ඉංජිනේරු විද්‍යා, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ප, හා ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයන් හි නවීනතම තාක්ෂණය භාවිතා කරන්නාවුද, තම සේවාවන් සඳහා නිසි ඇගයීම් ලබමින් මැනවින් අභිප්‍රේරනයවු කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමන්විතවූද ජාත්‍යන්තර තලයේ ඉංජිනේරු ආයතනයක් බවට පත්වීම"