සම්බන්ධ වන්නප්‍රධාන කාර්යාලයඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්යම උපදේශක කාර්යාංශය
අංක. 415, බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ - 7

ටෙලි : +94 11 2668800
ෆැක්ස් : +94 11 2687369
විද්යුත් තැපෑල: admin@cecbsl.com


ප්‍රාදේශීය කාර්යාල


බත්තරමුල්ල
No.770 / 1, පන්නිපිටිය පාර,
බත්තරමුල්ල.

දුරකථන අංක : 011 2873167, 011 4885433
ෆැක්ස් : 011 4405132
විද්යුත් තැපෑල: ceslpvt@yahoo.com

සිතියම දැක්ම.

ගාල්ල
අංක 20,ගොඩකන්ද පාර, කරාපිටිය,
ගාල්ල.

දුරකථන අංක : 091 4930935
ෆැක්ස් : 091 4381494, 091 4943882
විද්යුත් තැපෑල: cecbsr.consultancy@gmail.com

සිතියම දැක්ම.

බදුල්ල
37 / 2A, බණ්ඩාරනායක මාවත,
බදුල්ල.

දුරකථන අංක : 055 2222102, 055 2224136
ෆැක්ස් : 055 2222102
විද්යුත් තැපෑල: cecb_dgmuva@yahoo.com

සිතියම දැක්ම.


රත්නපුර
31 - A / 60 , කොළඹ පාර,
රත්නපුර.

දුරකථන අංක : 045 2226766
ෆැක්ස් : 045 4405132
විද්යුත් තැපෑල: ceslsab@yahoo.com

සිතියම දැක්ම.

අම්පාර
ශ්‍රී රතන මාවත,
අම්පාර.

දුරකථන අංක : 063 2223240
ෆැක්ස් : 063 2222439
විද්යුත් තැපෑල: cecbsoutheast@yahoo.com

සිතියම දැක්ම.

කන්තලේ
ප්‍රියන්ත මාවත,
කන්තලේ.

දුරකථන අංක : 026 2234357,026 2234035
ෆැක්ස් : 026 2234063
විද්යුත් තැපෑල: cesl.east@gmail.com

සිතියම දැක්ම.


ගම්පහ
ප්‍රාදේශීය සභා ගොඩනැගිල්ල,
3 වන මහල, මිරිස්වත්ත,
ගම්පහ.

දුරකථන අංක : 033 2221173
ෆැක්ස් : 033 2221173
විද්යුත් තැපෑල: ceslgampaha@gmail.com

සිතියම දැක්ම.

කිලිනොච්චි
155th සැතපුම් කණුව, නුවර පාර , ඉරණමඩු,
කිලිනොච්චි.

දුරකථන අංක: 021 2285486, 021 2283850
ෆැක්ස් : 021 2283850
විද්යුත් තැපෑල: ceslnorth@gmail.com

සිතියම දැක්ම.

ජාවත්ත
අංක 11, ජාවත්ත පාර,
කොළඹ 07.

දුරකථන අංක : 011 5556239, 011 5744487, 011 5744497
ෆැක්ස් : 011 2505501, 011 5546239
විද්යුත් තැපෑල: epcmah_cecb@yahoo.com

සිතියම දැක්ම.


අනුරාධපුර
අංක 218 , යාපනය පාර, පුලියන්කුලම,
අනුරාධපුර.

දුරකථන අංක : 025 2226600, 025 2237268, 025 0037462, 025 2237479
ෆැක්ස් : 025 2226282, 025 2234773
විද්යුත් තැපෑල: ceslapura@gmail.com

View Map.

දිගන
දිගන,
රජවැල්ල.

දුරකථන අංක : 081 2374349
ෆැක්ස් : 081 2374349
විද්යුත් තැපෑල: cecbcentral@yahoo.com

සිතියම දැක්ම.

පොළොන්නරුව
481/4/A,
28, කොළනිය,
කුරුප්පු හංදිය,
පොළොන්නරුව.

දුරකථන අංක. : 027 2054567
ෆැක්ස් : 027 3120118
විද්යුත් තැපෑල: 

සිතියම දැක්ම.

යාපනය
155th සැතපුම් කණුව, නුවර පාර , ඉරණමඩු,
කිලිනොච්චි.

දුරකථන අංක : 021 2285486, 021 2283850
ෆැක්ස් : 021 2283850
විද්යුත් තැපෑල: ceslnorth@gmail.com

සිතියම දැක්ම.