ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘති

කාර්යාංශය ජාත්‍යන්තර උපදේශක සේවා සහ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති රැසකට දායක වී ඇත.

 

මාලදිවයින
-
වරාය
 
-
සිමෙන්ති Silos
 
-
මාර්ග
රුවන්ඩා
-
කුඩා ජල විදුලි බලාගාර
උගන්ඩා
-
කුඩා ජල විදුලි බලාගාර
මලාවි
-
කුඩා ජල විදුලි බලාගාර
ටැන්සානියා
-
කුඩා ජල විදුලි බලාගාර
ඉන්දියාව
-
චාන්සලර් චෙන්නායි
එක්සත් රාජධානිය
-
මහ කොමසාරිස් නිල නිවස
මියන්මාරය
-
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, ප්‍රතිසංස්කරණය