சர்வதேச திட்டங்கள்

 

மாலத்தீவு
-
துறைமுகங்கள்
 
-
சிமெண்ட் குழிகள்
 
-
சாலைகள்
Ruwanda
-
சிறு புனல் மின்
உகாண்டா
-
சிறு புனல் மின்
மலாவி
-
சிறு புனல் மின்
தன்சானியா
-
சிறு புனல் மின்
இந்தியா
-
சான்சிலர் சென்னை
ஐக்கிய ராஜ்யம்
-
உயர் Commissionor வதிவிடம்
மியான்மார்
-
இலங்கை , மறுசீரமைப்பு பணிகள் தூதரகம்