අපගේ ප්‍රවීණතා

දහසකට අධික අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය තුල 900 පමන දෙනා තාක්ෂණික අංශ වලට අයත් වෙති.


පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍රයන් හි අපගේ විශේෂඳතාවන් වේ.

 • වාස්තු විද්‍යා
 • ව්‍යුහ සැලසුම්
 • විදුලි ඉංජිනේරු
 • යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු
 • වාරිමාර්ග
 • ජල විදුලිය
 • මාර්ග සහ අධිවේගි මාර්ග
 • මහජන සෞඛ්‍ය
 • භූ තාක්ෂණ වේදය
 • පාරිසරික අධ්‍යයන
 • වෙරළ සංරක්ෂණය
 • තොරතුරු තාක්ෂණය